Czy można nie płacić rat kredytu CHF

 

Perspektywa kilkuletniego procesu w sadzie może zniechęcać ale jeśli suma spłat kredytu CHF na rzecz banku przekroczyła kwotę udzielonego kredytu jest szansa na legalne wstrzymanie dalszych spłat kredytuCHF bez ryzyka wypowiedzenia umowy, naliczenia odsetek karnych i wpisu do BIK.

 

1. Nasz Klient zawarł z Metrobank SA – teraz Getin Noble Bank SA umowę kredytu indeksowanego do CHF na podstawie której otrzymał od banku kwotę 151 658,16 PLN;
2. Do dnia wytoczenia powództwa zapłacił bankowi już 302 195,76 PLN – zgodnie z zaświadczeniem Historia Spłaty kredytu.
3. W pozwie przeciwko Bankowi domagamy się zwrotu wszystkich wpłaconych do Banku kwot tj 302.195, 76 000 PLN- NIEWAŻNOŚĆ umowy oraz, Ewentualnie zwrotu 100 000 PLN z tytułu różnicy pomiędzy sumą dokonanych wpłat a sumą rat należnych po wyłączeniu z umowy niedozwolonej indeksacji do CHF i zmniejszenia salda na przyszłość – ODFRANKOWIENIE
4. Domagamy się też Zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie przez sąd spłaty rat kapitałowo-odsetkowych z tytułu umowy kredytuCHF do dnia prawomocnego zakończenia postępowania. Zgodnie z art. 730 § 2 kpc sąd może udzielić zabezpieczenia zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. W myśl art. 7301 § 1 kpc udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona postępowania, która uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w jego udzieleniu. Interes prawny występuje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (7301§ 2 kpc).
5. W tej sprawie przed Sadem Okręgowym w Warszawie Sygn akt XXV C 2681/20 mamy już Prawomocne postanowienie.
6. Zdaniem Sadu w treści pozwu zostało uprawdopodobnione, że:
opisana w pozwie umowa jest nieważna. Wskazują na to niezależnie od siebie treść §2 ust. 2 oraz §14 ust. 2 umowy, które to postanowienia pozwalają pozwanemu bankowi na swobodne kształtowanie wysokości świadczenia należnego mu od powodów jako kredytobiorców. Tak ukształtowana umowa byłaby sprzeczna z art. 353(1) kc, naruszając naturę zobowiązania, a przez to nieważna z mocy art. 58 § 1 kc. (por. wyrok SA w Warszawie w sprawie zbliżonej VI ACa 361/18)
Pozew ma na celu uniknięcie nienależnych wpłat na rzecz pozwanego banku wynikających ze skutecznie podważonej umowy. Zwrot kwoty wypłaconej przez bank (albo jej równowartości) prowadzi do sytuacji, w której dalsze wpłaty stanowią bezpodstawne wzbogacenie banku – który to pogląd nie do końca prawidłowo jest określany mianem teorii salda (por. wyrok tut. Sądu XXV C 1597/17 dostępny na portalu orzeczeń).
Uregulowanie stosunków między stronami na czas trwania procesu polegające na wstrzymaniu obowiązku spłaty rat, które z racji nieważności umowy nie są należne, pozwala na uniknięcie kolejnego procesu o ich zwrot.
Spłaty kredytu należy traktować jako poważne utrudnienie realizacji celu postępowania skoro w sprawie niniejszej wysokość spłat dokonanych przez powodów osiągnęła już kwotę wypłaconego kredytu.

Sygn. akt XXV C 2681/20
POSTANOWIENIE
Dnia 14 sierpnia 2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSO Piotr Bednarczyk
po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2020 r. w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa —————————–
przeciwko Getin Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
o zapłatę
w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie
postanawia:
udzielić powodowi zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego nr ———- indeksowanego kursem CHF zawartej w dniu ——————————–r. poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania w ten sposób, że:
a. wstrzymać obowiązek dokonywania przez powoda spłat rat kredytu w terminach określonych ww. umową w okresie od dnia wydania postanowienia o zabezpieczeniu do dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie,
b. zakazać pozwanemu złożenia powodowi oświadczenia o wypowiedzeniu ww. umowy w okresie od dnia wydania postanowienia o zabezpieczeniu do dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie.

 

 

 

Dodaj komentarz